28.09.2009

ArchiDoc pozyskał środki unijne na kompleksowe szkolenia pracowników

ArchiDoc Sp. z o. o. pozyskał dotację Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kompleksowego projektu szkoleniowego. Środki, które przeznaczone zostaną na program rozwoju kompetencji pracowników

ArchiDoc Sp. z o. o. pozyskał dotację Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację kompleksowego projektu szkoleniowego. Środki, które przeznaczone zostaną na program rozwoju kompetencji pracowników, spółka otrzymała w drodze konkursu ofert zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program rozwoju kompetencji pracowników spółki zostanie zrealizowany w latach 2009-2011. Obejmie on wszystkie osoby zatrudnione w firmie, zarówno w działach operacyjnych, jak i w sprzedaży, marketingu, księgowości i całej administracji. Szkolenia przewidziano także dla Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla. Szeroki zakres tematyczny treningów obejmie m.in. takie zagadnienia, jak polityka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacją (w tym takie dziedziny, jak zarządzanie jakością i zarządzanie finansami), aspekty prawne outsourcingu czy tajemnicy bankowej. Dodatkowo, pracownicy uczestniczyć będą w zajęciach z dwóch języków obcych.

„Pracownicy są najważniejszym zasobem ArchiDoc, a poszerzanie posiadanych przez nich kompetencji postrzegamy jako inwestycję w rozwój całej spółki. Kompleksowy program szkoleń realizowany z wykorzystaniem funduszy unijnych pozwoli rozwijać umiejętności zatrudnionych osób w bardzo wielu różnych dziedzinach, co pomoże nam podnieść konkurencyjność firmy na rynku usług outsourcingowych” – mówi Iga Mettler, HR Manager ArchiDoc.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki UE realizuje założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą Europa ma być atrakcyjnym miejscem do inwestowania i podejmowania pracy. Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. W ramach realizacji tej strategii w naszym kraju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża działania związane z rozwojem zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego polskich przedsiębiorstw.

ArchiDoc zatrudnia blisko 500 pracowników rozlokowanych w czterech centrach operacyjnych: dwóch w Katowicach oraz po jednym w Warszawie i w Młochowie. Wśród zatrudnionych osób, największą grupę stanowią profesjonaliści z obszaru zarządzania informacją, logistyki oraz informatyki. Spółka stara się również objąć najlepszych pracowników planem rozwoju kariery, w ramach którego odbywają szkolenia podnoszące kwalifikacje i rozwijające nowe umiejętności. Ponadto, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, firma zapewnia odpowiednie szkolenia w zakresie znajomości wewnętrznych rozwiązań bezpieczeństwa oraz „Ochrony Informacji Niejawnych”. Część z pracowników posiada certyfikaty "Poświadczenia Bezpieczeństwa" wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 

Udostępnij