Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka prywatności.

Jak zgromadzić dokumenty do naliczania kapitału początkowego?

 

JAKIE SĄ NOWE ZASADY NALICZANIA EMERYTUR I KOGO ONE OBOWIĄZUJĄ?

ZUS oblicza emeryturę według nowych zasad osobom urodzonym po 1948 r., które warunki do uzyskania emerytury spełnią po 2007 r. Prawo do tej emerytury nie jest uzależnione od długości przebytych okresów ubezpieczenia. Emerytura przysługuje po osiągnięciu określonego wieku, który dla kobiety wynosi 60 lat, a dla mężczyzny – 65 lat. Wiek ubezpieczonego w momencie przejścia na emeryturę ustala się w ukończonych latach i miesiącach.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ PRZYSZŁEJ EMERYTURY NALICZANEJ WG NOWYCH ZASAD?

Wysokość emerytury zależy od kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych w ZUS po 1998 r. na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz od kwoty kapitału początkowego.

CZYM JEST KAPITAŁ POCZĄTKOWY?

Przed wejściem w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 r.) większość osób obecnie aktywnych zawodowo pracowała już pewien okres czasu. Pracodawcy płacili w imieniu tych osób składki na ubezpieczenia społeczne. W ten sposób zgromadzony został pewien kapitał – tak zwany kapitał początkowy. Odpowiada on nabytym do końca 1998 roku uprawnieniom emerytalnym (suma pieniędzy, jaka została zgromadzona na poczet przyszłej emerytury). Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które jednocześnie do 1 stycznia 1999 roku przepracowały ponad 6 miesięcy, wylicza go ZUS.Jeżeli ktoś rozpoczął pracę po 1 stycznia 1999 roku, nie posiada kapitału początkowego i ta kwestia w zupełności go nie dotyczy. ZUS nie wyliczy także kapitału początkowego, jeżeli przed 1999 rokiem dana osoba  pracowała mniej niż 6 miesięcy.

W JAKI SPOSÓB USTALANY JEST KAPITAŁ POCZĄTKOWY?

Kapitał początkowy ustala ZUS, na podstawie dostarczonej przez nas dokumentacji osobowo-płacowej.

KIEDY NAJLEPIEJ ZACZĄĆ GROMADZIĆ DOKUMENTY DO NALICZENIA KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.zus.pl „Osoby, które jeszcze nie skompletowały wszystkich dokumentów o naliczenie kapitału początkowego mogą złożyć wniosek o jego ustalenie w dowolnym dla siebie terminie – nawet po 2006 roku. ZUS jest zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego w każdym czasie, a więc także w roku 2007 oraz w latach następnych – analogicznie, jak w przypadku wniosku o emeryturę i rentę.” Pomimo faktu, iż termin 31 grudnia 2006 roku został przez ZUS zastąpiony dowolnym terminem to jednak warto ustalić kapitał początkowy możliwie najszybciej, gdyż przewidziana jest jego coroczna waloryzacja, z uwzględnieniem waloryzacji przeprowadzonej w poprzednich latach.

JAKIE DOKUMENTY DO USTALANIA KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ W NASZYM ODDZIALE ZUS?

Do ustalenia kapitału początkowego potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1).
 2. Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6).
 3. Świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie oraz inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych (odpisy lub kopie wspomnianych dokumentów, jeśli zlikwidowane lub upadłe przedsiębiorstwo przekazało akta osobowe i płacowe przechowawcy dokumentacji osobowej i płacowej).
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), który sporządza pracodawca. Rp-7 potwierdza okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia. W przypadku, gdy zlikwidowane lub upadłe przedsiębiorstwo przekazało akta osobowe i płacowe przechowawcy dokumentacji osobowej i płacowej, druk Rp-7 zastąpiony zostaje przez odpisy lub kopie dokumentacji płacowej (kart zarobkowych, list płac, kart zasiłkowych). Dopuszczalne jest również przedstawienie legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, które zostały wykonane w trakcie zatrudnienia lub niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.
 5. Osoby, które indywidualnie opłacały składkę na ubezpieczenie społeczne, a także osoby, które współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej – powinny w kwestionariuszu – druk: ZUS Rp-6 – podać adres prowadzenia działalności i adres Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego opłacane były składki oraz numer NKP (Numer Konta Płatnika).

GDZIE SZUKAĆ DOKUMENTACJI PO ZLIKWIDOWANYCH LUB UPADŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH?

Jeśli firma, w której pracowała dana osoba, została zlikwidowana, dokumenty te zostały przekazane firmie przechowującej, która odpłatnie wykonuje odpisy lub kopie dokumentacji. Na stronach internetowych: www.zus.pl oraz www.archiwa.gov.pl funkcjonują wyszukiwarki, za pomocą których można ustalić miejsce przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanego lub upadłego przedsiębiorstwa.

JAKIE SĄ KOSZTY UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI PRZEZ PRZECHOWAWCÓW?

Koszty te wahają się od kilku do nawet kilkuset złotych – w zależności od tego, jakie dokumenty i w jakich ilościach mają być udostępnione. Maksymalna wysokość opłat została zresztą określona w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).

W JAKI SPOSÓB MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ U PRZECHOWAWCY O SPOSOBIE UDOSTĘPNIENIA MI MOICH DOKUMENTÓW?

Wystarczy przesłać zapytanie, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko (opcjonalnie: nazwisko panieńskie),
 • datę urodzenia,
 • pełny adres korespondencyjny,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • informację, jakiej dokumentacji dotyczy prośba o sporządzenie odpisu lub kopii (wraz z informacją, z jakiego przedsiębiorstwa i z jakiego okresu pochodzi żądana dokumentacja).

W przypadku dokumentów przechowywanych przez ArchiDoc, zapytanie może zostać przesłane trzema kanałami kontaktu:

 • mailowo – cda@archidoc.pl
 • listownie – ArchiDoc S.A., Centralny Dział Archiwizacji, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów.

Po otrzymaniu zapytania nasi pracownicy sprawdzają stan dokumentacji i możliwości realizacji zamówienia oraz dokonują wyceny. Zlecający otrzymuje wiadomość lub pismo z prośbą o potwierdzenie zlecenia i opłaca koszty wykonania zamówienia w momencie nadejścia przesyłki z dokumentami. Informacji dotyczących sposobu załatwienia sprawy udzielają Działy Obsługi Klienta i Realizacji Zleceń Centralnego Działu Archiwizacji pod numerem telefonu: +48 32 781 21 10 w godzinach pracy oddziału (8:00-16:00).

JAKI JEST CZAS REALIZACJI ZLECENIA?

ArchiDoc realizuje zlecenia jak najszybciej jest to możliwe. Przeciętny termin realizacji może wynieść od siedmiu dni do jednego miesiąca od daty wpływu zamówienia do Centralnego Działu Archiwizacji. Zależy to od stopnia złożoności zamówienia i ilości innych zleceń realizowanych w tym samym okresie czasu.