22.12.2008

ArchiDoc przedstawił wyniki badania rynku outsourcingu

Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez IPSOS* na zlecenie ArchiDoc wynika, że najczęściej outsourcowanymi obszarami są technologia informatyczna i procesy back-office.

Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez IPSOS* na zlecenie ArchiDoc wynika, że najczęściej outsourcowanymi obszarami są technologia informatyczna i procesy back-office.

Z oferty firm zewnętrznych w tym zakresie korzysta przede wszystkim sektor finansowy (73%) i motoryzacyjny (64%). W ciągu dwóch lat nakłady na usługi outsourcing najdynamiczniej będą wzrastały w sektorze finansowym i infrastruktury (w budownictwie i energetyce). Jak pokazują badania zrealizowane przez IPSOS, najważniejszym kryterium oceny procesu outsourcingowego jest wynik analizy opłacalności (58%)  oraz większa efektywność realizowanych zadań (11%). Pierwsze kryterium było najistotniejsze z punktu widzenia branży handlowej, do drugiego największą wagę przykładają firmy z sektora infrastruktury.

Wykres 1 Korzystanie z usług outsourcingowychImage

Badania dowodzą, że największą korzyścią dla przedsiębiorstw wynikającą z możliwości przekazania części prac zewnętrznemu wykonawcy jest koncentracja na podstawowej działalności firmy (39%) oraz oszczędność czasu (39%) i redukcja kosztów (38%). Respondenci zapytani o najczęściej outsourcowane usługi z zakresu back-office i front-office wskazali archiwizację dokumentów (49%). Dla firm z sektora definowanego jako infrastruktura istotne jest skanowanie (44%), obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (33%) oraz druk i wysyłka (33%).

Wykres 2 Największe korzyści z outsourcingu usług
Image

Z kolei sektor usług korzysta najczęściej ze skanowania (29%), obsługi kadr i płac (18%) oraz obsługi korespondencji (24%). Firmy z branży handlowej najczęściej wykorzystują zewnętrzne call center (17%) oraz centra składowania danych (17 %).

Jako główne obawy związane z powierzeniem części swoich procesów firmie zewnętrznej respondenci wskazują bezpieczeństwo (34%) i nie satysfakcjonującą jakość usługi (33%). Najważniejsze było to dla instytucji finansowych i firm motoryzacyjnych. Tylko 15% ogółu badanych za wadę wskazało możliwość ponoszenia wysokich kosztów.

Wśród firm, które planują rozpocząć outsourcowanie usług większość pod uwagę wzięłaby aspekt finansowy (34%), i atrakcyjność oferty (28%). Istotnym argumentem przemawiającym za powierzeniem poszczególnych procesów podmiotom zewnętrznyma jest także oszczędność miejsca (17%).

Odnośnie prognoz wzrostu outsourcingu usług w zakresie back-office, największe inwestycje planuje branża finansowa w obszarze druku i wysyłki (43%) oraz archiwizacji (54%). Z kolei firmy produkcyjne planują wydatki na usługi rejestracji danych w systemach informatycznych (51%) i automatycznego obiegu dokumentów (45%). Call Center będzie kluczową usługą dla branży usługowej (41%).

Badania dowodzą, że w ponad 50 % instytucji decyzje o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje Zarząd, a w 33 % odpowiedzialność za to ponosi szef danego departamentu.

Najbardziej znaną i najczęściej spontanicznie wymienianą firmą świadczącą usługi w zakresie outsourcingu back-office jest ArchiDoc (16%).

*Badanie zostało zrealizowane metodą CATI i CAWI w październiku 2008 roku na próbie 204 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 100 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie firmy ArchiDoc.

Udostępnij