04.01.2011

„Bankier.pl”: Większa efektywność działań banków dzięki nowelizacji prawa w zakresie outsourcingu

Rządowe Centrum Legislacji finalizuje właśnie prace nad projektem ustawy, która ma usprawnić współpracę banków z zewnętrznymi partnerami. Według ekspertów Instytutu Outsourcingu nowe przepisy korzystnie wpłyną na prace tych instytucji: podniosą ich efektywność, obniżą koszty i zwiększą elastyczność działania.

Rządowe Centrum Legislacji finalizuje właśnie prace nad projektem ustawy, która ma usprawnić współpracę banków z zewnętrznymi partnerami. Według ekspertów Instytutu Outsourcingu nowe przepisy korzystnie wpłyną na prace tych instytucji: podniosą ich efektywność, obniżą koszty i zwiększą elastyczność działania. Obecne Prawo Bankowe traktuje outsourcing w sposób wyjątkowo restrykcyjny, ograniczając możliwość swobodnego wykorzystywania potencjału tego narzędzia.

Długo oczekiwane zmiany

Przyjęta przez rząd nowelizacja znosi część z utrudnień dotyczących outsourcingu w prawie bankowym. Jeżeli zostanie ostatecznie zatwierdzona umożliwi większą elastyczność banków w podejściu do współpracy z firmami zewnętrznymi.

Pojęcie outsourcingu zostało wprowadzone do prawa bankowego w 2004 roku. Od początku budziło ono liczne kontrowersje związane z brakiem jednoznacznej definicji i wieloma ograniczeniami, które utrudniały praktyczne stosowanie tego narzędzia, znacząco zmniejszając jego efektywność.

– Dotychczasowa regulacja bardzo poważnie komplikowała jakąkolwiek formę outsourcingu związaną z działalnością banków. Zarówno system notyfikacji, jak i zezwoleń na tego typu umowy wprowadzał utrudnienia w zawieraniu takich umów lub wręcz je uniemożliwiał. Brak możliwości korzystania z pomocy podwykonawców powodował konieczność stosowania nietypowych konstrukcji prawnych (umowy trójstronne) lub rezygnację z takiej opcji. W praktyce musiało to prowadzić do oferowania usług potencjalnie mniej atrakcyjnych zarówno co do jakości, jak i ceny, gdyż ograniczało to możliwość skorzystania ze wsparcia kompetentnego podwykonawcy. Restrykcje tego rodzaju są ewenementem na tle europejskim.- mówi Radosław Nożykowski, adwokat współpracujący z Baker &McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, ekspert Instytutu Outsourcingu

Podoutsourcing dozwolony

Nowelizacja umożliwi tzw. „podoutsourcing”, czyli zlecanie przez outsourcera zadań kolejnemu podmiotowi w określonym przez ustawę zakresie. Zmiana tej regulacji umożliwi firmom outsourcingowym sprawne zarządzanie projektem nawet w sytuacjach wyjątkowych (np. brak zasobów, środków). Dzięki temu będą one mogły przy pomocy kolejnego partnera terminowo wywiązać się z powierzonego zadania. Korzyści dla banków w takich sytuacjach są oczywiste – bez względu na okoliczności zostaje zachowana ciągłość realizacji funkcji.

Swoboda wyboru, prostsze procedury

Banki otrzymają także większą samodzielność w decydowaniu, z jakim przedsiębiorcą chcą współpracować i przy jakim projekcie. Do tej pory Komisja Nadzoru Finansowego była organem, który bardzo rygorystycznie regulował taką kooperację. Nowelizacja zmieni w tym zakresie dwie zasadnicze kwestie. Zostanie rozszerzony katalog czynności, których wykonywanie może być powierzone przedsiębiorcy bez konieczności uzyskania zezwolenia KNF oraz zostanie zniesiony nakaz każdorazowego zawiadamiania przez bank organu nadzoru o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu i podoutsourcingu (przekazanie przez głównego dostawcę części usługi outsourcingowej innej firmie) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Takie przepisy usprawnią proces wyboru i współdziałania banków z firmami zewnętrznymi. Obecne zalecenia w sposób znaczący wydłużają i blokują prowadzenie płynnych działań w tym zakresie.

Ułatwienia dla partnerów zagranicznych

Nowością w prawie będą również propozycje dotyczące ułatwień związanych z umowami z partnerami zagranicznymi. Obecnie umowy zawierane z takim przedsiębiorcą lub wykonywane poza terytorium Polski podlegają obowiązkowi uzyskania zgody KNF. Proponowane w projekcie założeń modyfikacje spowodują wyłączenie spod rygorów tzw. outsourcingu zagranicznego (art. 6d ustawy Prawo bankowe), czyli umów przewidujących, że powierzone czynności będą wykonywane za granicą, na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Taki przepis znacznie rozszerzy możliwość wyboru odpowiedniego partnera outsourcingowego przez banki.

Brak konieczności uzyskania zgody KNF niewątpliwie zwiększy otwartość banków na współpracę z outsourcerami. W konsekwencji część banków, zwłaszcza instytucji z kapitałem zagranicznym, będzie coraz częściej powierzała czynności podmiotom zewnętrznym z UE. Z drugiej jednak strony nie spowoduje to uproszczenia procedur stosowanych przy outsourcingu. Przedmiot i zakres czynności zlecanych outsourcerom jest coraz szerszy i znacznie zróżnicowany. Ma to istotne znaczenie dla działalności banków, szczególnie w zakresie ryzyka operacyjnego. Poszerzanie katalogu powierzanych czynności przy jednoczesnej dbałości o stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banku powoduje konieczność wdrażania coraz bardziej efektywnych mechanizmów monitorowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kontroli poziomu realizacji umów oraz oceny jakości świadczonych usług. – mówi Mariola Olender, odpowiedzialna za zarządzanie outsourcingiem w Banku Millennium S.A.

Koniec ograniczeń dla spółek cywilnych

Jednym z istotnych ograniczeń w obecnym ustawodawstwie jest zakaz zawierania przez bank kontraktu ze wspólnikami spółki cywilnej. Ten przepis ogranicza wybór odpowiedniego partnera outsourcingowego zawężając grono potencjalnych wykonawców. Istotne znaczenie ma też fakt, że jego stosowanie nie miało wpływu na ochronę interesów klientów banków.

Zmiany popierane przez branżę

Wprowadzane zmiany są wspierane przez Instytut Outsourcingu, organizację ekspercką skupiająca firmy outsourcingowe działające w Polsce oraz przez samą branżę bankową.

– Ograniczenie formalności oraz poszerzenie zakresu dopuszczalnego outsourcingu niewątpliwie poprawi pozycję banków dając im większą elastyczność w poszukiwaniu najbardziej efektywnych narzędzi prowadzenia biznesu i skuteczniejszego konkurowania o klienta – mówi Marek Rosiński Partner Zarządzający z kancelarii Prawnej Baker&McKenzie, ekspert Instytutu Outsourcingu

– Liberalizacja prawa bankowego to wymierne korzyści zarówno dla firm outsourcingowych, jak i instytucji finansowych będących odbiorcami takich usług. Możliwość zlecania przez outsourcerów niektórych czynności podwykonawcom – w przypadku ArchiDoc mówimy chociażby o niszczeniu dokumentów czy tworzeniu modyfikacji kodów źródłowych oprogramowania pozwoli nam na zoptymalizowanie procesów, które już realizujemy. Korzystając z pomocy wąsko wyspecjalizowanej firmy trzeciej często możemy skrócić czas poszczególnych czynności i zredukować ich koszt – mówi odpowiedzialny za sektor bankowy, Maciej Łomako, Business Development Manager ArchiDoc SA., ekspert Instytutu Outsourcingu.

Jeszcze wiele do zrobienia

Nowelizacja prawa bankowego w zakresie outsourcingu, choć zmierza we właściwym kierunku wyznaczonym przez przepisy Unii Europejskiej, nadal – co wyraźnie podkreślają założenia – nie prowadzi do ujednolicenia z przepisami outsourcingowymi w branży finansowej (tzw. MIFID).

– Niestety nowelizacja, choć należy ją generalnie ocenić pozytywnie, jest tylko pojedynczym krokiem we właściwą stronę. W szczególności banki nadal będą podlegać podwójnym -odmiennym- standardom w zakresie outsourcingu. Dotyczyć to będzie na przykład sytuacji, gdy prowadzony w ramach banku dom maklerski będzie podlegał regułom dotyczącym outsourcingu z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zaś pozostała działalność banku regulacjom outsourcingowym przewidywanym w prawie bankowym – dodaje Radosław Nożykowski, adwokat współpracujący z Baker &McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy, ekspert Instytutu Outsourcingu

Banki, jako instytucje zaufania społecznego powinny być przedmiotem szczególnej kontroli, jednakże jej poziom nie powinien ograniczać możliwości płynnego działania. Proponowana nowelizacja ustawy bankowej wprowadza wiele pozytywnych zmian w zakresie outsourcingu, należy jednak zauważyć, iż w kontekście całości polskich przepisów dotyczących zlecania funkcji zewnętrznym podmiotom nadal są to bardzo skromne i powierzchowne modyfikacje. Szczególny nacisk powinien być położony na dalsze rozwiązywanie kwestii związanych z zakresem działań, jakie mogą być objęte podoutsourcingiem oraz na złagodzenie restrykcyjnych przepisów dotyczących poziomu odpowiedzialności firmy outsourcingowej.

Fundacja Instytutu Outsourcingu
Źródło: www.bankier.pl

Udostępnij