26.10.2010

Wyniki III edycji badań rynku outsourcingu w Polsce

Według najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie spółki ArchiDoc wynika, że w ciągu dwóch lat zainteresowanie usługami outsourcingowymi wśród polskich firm wzrosło o blisko 10%. Spośród 200 przedsiębiorstw biorących udział w tegorocznym badaniu, aż 58% zadeklarowało, że korzysta z usług instytucji zewnętrznych.

Według najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie spółki ArchiDoc wynika, że w ciągu dwóch lat zainteresowanie usługami outsourcingowymi wśród polskich firm wzrosło o blisko 10%. Spośród 200 przedsiębiorstw biorących udział w tegorocznym badaniu, aż 58% zadeklarowało, że korzysta z usług instytucji zewnętrznych. Najczęściej na tego typu działania decyduje się sektor finansowy (83%) oraz infrastruktury (53%). Do najchętniej outsourcowanych obszarów należą procesy back-office oraz technologia informatyczna. Badanie na zlecenie spółki ArchiDoc przeprowadziła – już po raz trzeci – firma IPSOS.

Celem badania było określenie zakresu wykorzystania usług outsourcingowych przez instytucje, tendencji rynkowych oraz planów związanych z zakupem nowych rozwiązań. Z tegorocznych badań wyraźnie wynika, że przeszło połowa badanych firm dostrzega w outsourcingu szansę na rozwój własnej działalności.

Trzecia edycja badań wskazuje, że do najczęściej zlecanych outsourcerom obszarów – podobnie jak w 2008 roku – należą procesy back-office (48%). Z tego typu usług korzystają najchętniej przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego (90%) i branży finansowej (77%). Co ciekawe, aż 32% wszystkich firm przekazuje obszar związany z windykacją swoim zewnętrznym partnerom – jest to aż 18% wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Do rzadziej powierzanych segmentów należą obsługa sił sprzedaży (17%) oraz procesy związane z finansami, księgowością i rachunkowością, zaledwie 16%.


 

Wśród przeważnie wymienianych usług z zakresu back-office, co czwarte przebadane przedsiębiorstwo wskazuje na czynności związane z obsługą korespondencji wychodzącej i przychodzącej (55%) oraz elektroniczne archiwum dokumentów (52%). Jako główny obszar zastosowania outsourcingu back-office respondenci wymieniali administrację (41%) oraz obsługę klienta (36%). Firmy z sektora związanego z infrastrukturą wykorzystują BPO najczęściej w księgowości oraz zakupach – 100%, natomiast branża handlowa powierza administrację (100%).

Przedsiębiorstwa korzystające z usług firmy zewnętrznej dostrzegają w outsourcingu znaczne korzyści. Od 2008 roku dla co trzeciej firmy ważne stało się zmniejszenie kosztów osobowych – 65% w porównaniu z 32% w 2008 roku, dostęp do specjalistycznego know-how – ponad dwukrotny wzrost oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poufności danych – 29%.

Trzecia edycja badań potwierdza także, że niemal co czwarta instytucja, która jeszcze nie skorzystała z usług outsourcera, deklaruje zainteresowanie i skorzystanie z usług BPO. Od 2008 roku na znaczeniu zyskały takie czynniki jak: generowanie znacznych oszczędności finansowych – obecnie 55%, w 2008 roku 34% oraz korzystna oferta – prawie dwukrotny wzrost z 28% do 51%. Respondenci – oprócz zalet płynących z powierzenia części procesów firmie zewnętrznej – wskazywali także na obawy z tym związane. W tegorocznym badaniu przedsiębiorcy najczęściej zwracali uwagę na bezpieczeństwo przekazywania procesów (47%), jakość oferowanych usług (38%) oraz konieczność stałej kontroli realizacji umowy (37%).

Z badań zrealizowanych przez IPSOS wynika również, że dla przedsiębiorców najważniejszym kryterium oceny procesu outsourcingowego pozostaje nadal wynik analizy opłacalności. Najwyższy poziom osiągnęło w 2008 roku – 58%, obecnie odnotowano nieznaczny, 6% spadek do 52%. Na znaczeniu zyskał natomiast wyznacznik dotyczący możliwości redukcji kosztów pracowniczych – obecnie co piąte przedsiębiorstwo wskazało właśnie na ten warunek. Małe wahania dostrzegalne są przy pozostałych kryteriach.

Jeżeli chodzi o prognozy wzrostu outsourcingu w zakresie usług back-office – co czwarta przebadana firma przewiduje zwiększenie wydatków w zakresie obsługi korespondencji. Największe inwestycje zamierzają wdrożyć m.in. instytucje z sektora finansowego oraz telekomunikacji. Badania ArchiDoc pokazują także, że co trzecia firma zamierza – w ciągu 2 lat – przeznaczyć więcej funduszy na skanowanie dokumentów. Branża finansowa natomiast deklaruje zwiększenie wydatków na outsourcing call center.

Jak pokazują tegoroczne badania zrealizowane przez IPSOS, zaangażowanie zarządów przy podejmowaniu decyzji o korzystaniu z usług outsourcerów znacznie wzrosło przez ostatnie cztery lata. W 2006 roku co piąta organizacja (41%) deklarowała, że decyzję o przekazaniu procesów outsourcingowych na zewnątrz podejmuje Zarząd, natomiast już w 2008 roku była to co czwarta firma (55%). Obecnie takiej odpowiedzi udzieliło ponad 80% badanych firm. Względem ubiegłych lat w procesie podejmowania decyzji o outsourcingu zmalała natomiast rola osób odpowiedzialnych za pion, którego dany proces dotyczy – w 2006 roku stanowiła 29%, w 2008 wzrosła do 33% – obecnie stanowi ona zaledwie 10% ogółu respondentów.

Tegoroczne badanie wykazało także, że spółka ArchiDoc była najczęściej wymieniana, jako instytucja świadcząca usługi z zakresu outsourcingu zarządzania dokumentami (12%).

*Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2010 roku na próbie 200 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub generujących ponad 100 milionów przychodów rocznie. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie firmy ArchiDoc.
 

Udostępnij